UTAH slc work and jason giving talk

UTAH slc work and jason giving talk